Projekty


Poznáváme přírodu – poznáváme sebe

Loga

FOND  MIKROPROJEKTŮ

O projektu Poznáváme přírodu – poznáváme sebe

Gymnázium Velké Pavlovice spolu s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici realizovaly od března do září 2014 společný projekt „poznáváme přírodu – poznáváme sebe“, který byl zaměřený na přírodovědnou činnost, poznávání kulturně – historických památek břeclavského regionu i navazování a rozvíjení přátelských studentů obou škol.

Základem projektu byly dva pětidenní pracovní workshopy ve dnech 22. - 26. dubna 2014 a 7. - 11. července 2014. Každého workshopu se zúčastnilo 30 studentů ve věku 12 – 18 let (z každé školy 15), dva lektoři – pedagogičtí pracovníci (z každé školy jeden) a dva odborní lektoři. Studenti na každém workshopu plnili 4 základní cíle.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny mapovali v katastru Velkých Pavlovic výskyt sysla obecného, který je od roku 2008 veden jako kriticky ohrožený druh. Poznávali Lednicko-valtický areál, v naší oblasti nejvýznamnější kulturní a přírodní památky zapsané v Seznamu kulturního dědictví Unesco od roku 1996. Učili se pracovat s astronomickým dalekohledem tak, aby v letošním školním roce začal při Gymnáziu Velké Pavlovice pracovat astronomický kroužek.

Čtvrtým cílem bylo zhodnotit stupeň biodiverzity v biocentru Zahájka, kde v roce 2013 byl vytvořen systém malých tůní a velké tůně, která má charakter malého rybníka. Cílem vytvoření tohoto areálu bylo navrátit do přírody přirozený systém mokřadů, který umožní návrat drobných živočichů a rostlin do přírody.

Útočiště našli studenti na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde bylo zajištěno nejen ubytování a stravování, ale i prostory pro odbornou práci. Studenti byli rozděleni do čtyř pracovních skupin, z nichž každá připravovala podklady pro vytvoření prezentací k jednomu specifickému cíli projektu.

V září, po zahájení školního roku, vybraní studenti zpracovali konečné verze prezentací. Studenti z Velkých Pavlovic vytvořili prezentaci k mapování sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic a prezentaci k biocentru Zahájka, studenti za Senice prezentaci k návštěvě Lednicko-valtického areálu a práce s astronomickým dalekohledem. Studenti také zpracovali videozáznam o průběhu workshopů a odborný lektor videozáznam o syslí rodině, kterou delší dobu sledoval.

Na závěr projektu obě školy uspořádaly sympózia, na kterých seznámily zúčastněné studenty škol s výsledky společného projektu. Vybraní studenti představili jednotlivé prezentace ke specifickým cílům projektu. Sympózium v Senici se uskutečnilo 22. 9. a ve Velkých Pavlovicích 25. 9. 2014.

Závěrečnou akcí projektu byla beseda s občany ve Velkých Pavlovicích dne 25. 9. 2014. Studenti z Velkých Pavlovic občanům předvedli své prezentace a vytvořené videozáznamy. V neformální besedě pak hovořili o výskytu sysla obecného na pozemcích v katastru Velkých Pavlovic.

Výsledky z mapování sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic budou předány Agentuře ochrany přírody a krajiny k dalšímu zpracování. K projektu byly vytvořeny pro každou školu tři naučné panely, brožurka (celkový náklad 500 ks) a sada třiceti fotografií. Všechny materiály budou využity k prezentaci škol a ve výuce.

Ing. Marie Šmídová, koordinátorka projektu 
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe

 

O projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici uskutečnilo v rámci projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ dva pracovní workshopy na Ekocentru Trkmanka. První  v termínu 22. – 26. duben 2014  a druhý od 7. do 11. července 2014. Workshopů se zúčastnilo vždy 30 studentů (15 z Velkých Pavlovic a 15 ze Senice), dva lektoři (z každé školy jeden) a dva odborní lektoři.

Workshopy jsme zaměřili na čtyři oblasti. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jsme mapovali v katastru Velké Pavlovice výskyt sysla obecného, který je již několik let uváděn jako kriticky ohrožený druh. Při loňském mapování bylo v celé naší republice pouze 32 lokalit, na kterých se sysel obecný nacházel.

V dubnovém workshopu studenti procházeli vybrané lokality a pomocí GPS zaměřili mateřské a úkrytové nory dospělých jedinců. Lokality procházeli i v červenci. Nikoho nepřekvapil nárůst nor, protože se na jejich vzniku podíleli již i mladí jedinci. Navíc k jejich rozšíření přispěla i mírná zima, v jejímž důsledku se sysli probudili dříve ze zimního spánku a vyvedli více mláďat.

Výsledky v mapování sysla v našem katastru využije Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v záchranném programu sysla obecného na území ČR.

Druhým cílem workshopů bylo naučit se pozorovat hvězdy a jiné vesmírné objekty astronomickým dalekohledem. Gymnázium Velké Pavlovice chce od září 2014 zřídit pro studenty astronomický kroužek a spolupracovat v tomto směru s Gymnáziem v Senici, kde astronomický kroužek má bohaté zkušenosti. Mezi nejzajímavější pozorovaný objekt patřil Saturn i se svými prstenci. Nejlépe byl vidět povrch Měsíce s velmi dobře rozpoznatelnými krátery. Práce s astronomickým dalekohledem přinesla všem nové zkušenosti a fyzikální poznatky.

Třetím cílem bylo seznámit se s nejvýznamnější kulturní památkami Lednicko-valtického areálu. Chtěli jsme svým slovenským kamarádům ukázat kulturní památky našeho nejbližšího okolí, které jsou zapsány v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme areály Lednického a Valtického zámku, vystoupili na Minaret, prohlédli si Janův hrad, Hraniční zámeček, Kolonádu na Reistně i Tři grácie. Viděli jsme Rybniční a Lovecký zámeček, Apollonův chrám i Belveder. Zaujala nás celková koncepce krajiny se zajímavě  rozmístněnými památkami i rybníky.

Do workshopů jsme zařadili i návštěvu nově vybudovaného biocentra Zahájka. Sledovali jsme stupeň rozvoje rostlinstva a živočichů v závislosti na předchozích pozorováních. Pomocí kufříků EcoLab jsme provedli orientační analýzu vzorků vod odebraných z jednotlivých tůní. Plněním tohoto úkolu jsme chtěli zjistit, jestli obnovení   mokřadního systému v dané lokalitě má své opodstatnění obnovení příznivých podmínek pro život drobných živočichů, kteří již z této oblasti téměř vymizeli.

Workshopy se staly i místem střetnutí studentů dvou států, které v historii měly k sobě velmi blízko. Vznikla nová přátelství a prohloubila se spolupráce obou škol v přírodovědné oblasti.

Za všechny zúčastněné uvádím několik postřehů studentů:

  • „Sme radi, že sme sa zúčastnili tohoto projektu a viděli sysla. Na tomto projekte sme sa naučili pracovať s GPS,  pomocou kterého sme sysla lokalizovali. Dále jsme mali možnosť pozorovať nočnú oblohu prostredníctvom astronomického dalekohl’adu. Azda najviac nás zaujalo skúmanie kvality vody v biocentre Zahájka.“
  • „Jazykové bariéry sa nám podarilo překonat a taktiež sme si našli veľa nových kamarátov, spoznali sme nové miesta a ako partia l’udí sme si výborně sadli.“
  • „Ak by sa v budúcnosti  takýto alebo obdobný projekt eště uskutečnil, s radosťou  by sme sa ho opäť zúčastnili a nebolo by na škodu, keby tam boli tí istí  l’udia.“
  • „Pobyt na workshopu se mi velmi líbil. Nic bych na něm neměnila. Celkově to tu bylo super. Poznala jsem i nové kamarády. Kdyby ještě někdy něco takového bylo, tak bych určitě jela.“
  • „Čeština a Slovenština se od sebe dost liší, ale my jsme si parádně rozuměli.“

Ing. Šmídová Marie a RNDr. Svetozár Štefeček,  lektoři  projektu

Workshop č. 2 - mapování sysla obecného

Spolu s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici řešíme projekt „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“, který je zaměřen na více aktivit. Prvním cílem je mapovat na katastrálním území výskyt sysla obecného, který v současnosti patří mezi kriticky ohrožené druhy. Zde spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Druhým cílem je naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem tak, abychom mohli od září 2014 zřídit při klubu debrujárů astronomický kroužek. Třetím cílem je poznat pamětihodnosti Lednicko-valtického areálu, který je zapsaný v Seznamu světového dědictví organizace UNESCO. Čtvrtým cílem je prozkoumat rybníček a malé tůně v biocentru Zahájka a zjistit stupeň biodiverzity. Důležitým cílem projektu je i rozvíjení spolupráce obou škol ve výchovně vzdělávacím procesu, předávání si zkušeností, navazování nových přátelství a odstraňování jazykové bariéry mezi oběma státy.

Součástí projektu jsou dva workshopy.

První proběhl 22. – 26. dubna 2014 s ubytováním na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Zúčastnilo se celkem 30 studentů vyššího stupně gymnázia (15 studentů ze Senice a 15 z Velkých Pavlovic). Jako pedagogický doprovod a lektor Marie Šmídová z Velkých Pavlovic a Svetozár Štefeček ze Senice. Odborným lektorem byl Stanislav Prát z Velkých Pavlovic a Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Druhý workshop proběhl ve dnech 7. – 11. 7. 2014. Zúčastnilo se ho opět 30 studentů (15 + 15) z každé školy se stejným odborným vedením.

Na workshopu byla velmi dobrá atmosféra ovlivněná zejména tím, že jsme mohli pozorovat sysla obecného přímo v přírodě, nejen prostřednictvím videa. Navíc nám po celou dobu celkem přálo počasí. Nepršelo a přes den bylo poměrně teplo a slunečno. Horší podmínky jsme měli pro pozorování večerní oblohy astronomickým dalekohledem.

Studenti obou škol pracovali v srdečné atmosféře, dobře si rozuměli a velmi ochotně spolupracovali při naplňování jednotlivých cílů projektu.

V závěru workshopu doplnili podklady pro tvorbu prezentací z dubnového workshopu. Napsali i své postřehy a hodnocení projektu, což bude využito do informační brožurky, která bude výstupem z projektu a bude sloužit jako propagační materiál oběma školám.

Projekt bude dokončen v září 2014 uspořádáním sympozií na obou školách a besedy s občany Velkých Pavlovic, kde studenti seznámí přítomné s projektem a naplněním jeho cílů.

Workshop č. 1 - mapování sysla obecného

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Po příjezdu na Ekocentrum Trkmanka nás srdečně uvítala paní učitelka Šmídová. 
Na začátku jsme absolvovali odbornou přednášku o syslech, kterou vedla paní Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a odborný lektor  pan Stanislav Prát, který nám po celou dobu projektu pomáhal. Po přednášce nás čekala prohlídka naší školy pro studenty ze Senice.

V odpoledních hodinách jsme se vydali po stopách sysla obecného. Sysly jsme mapovali každý den, vždy v jiné lokalitě. Bohužel se nám je nepodařilo spatřit, ale nory jsme nalezli v hojném počtu.

Druhý den jsme byli na městském úřadě a v neformální besedě s panem ing. Pavlem Procházkou diskutovali o historii a rozvoji Velkých Pavlovic. V Lednicko-valtickém areálu jsme navštívili Janův hrad, poohlédli jsme se po parku okolo zámku v Lednici a zastavili jsme se i u sousoší Tří grácií.

V biocentru Zahájka jsme odebrali vzorky vod z jednotlivých tůní a stanovili obsah fosforečnanů, dusitanů, dusičnanů, amonného kationtu, pH a zmapovali výskyt rostlin a drobných živočichů.
Večerní program, který se týkal pozorování oblohy, pro nás připravil pan profesor Svetozár Štefeček. Díky tomu naše škola získala teleskop a v budoucnu plánuje založit astronomický kroužek.

Workshop se nám všem líbil, přinesl nám cenné informace. Jsme také rádi, že jsme mohli Agentuře ochrany přírody a krajiny pomoci v monitorování sysla jako kriticky ohroženého druhu. Tento projekt nám přinesl nová přátelství s naší družební školou, a získali jsme také cenné jazykové zkušenosti.

Sandra Garajová, 2.A
 

DSCF5248DSCF5257DSCF5268DSCF5308DSCN0801DSCN0876P1470213P1470232P1470242P1470261P1470302P1470310P1470361P4230156rozbor vody

Výzva k občanům: Pomozte nám mapovat a chránit sysla obecného!

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých, který je původně vázaný na stepní prostředí. V minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, že byl považován za polního škůdce.

V současné době je předmětem ochrany podle národní i evropské legislativy. Podle národní legislativy je řazen mezi zvláště chráněné živočichy a podle stupně ohrožení mezi druhy kriticky ohrožené (vyhláška č. 395/1992 Sb.). V evropských právních předpisech, konkrétně ve směrnici Rady Evropy 92/43/EEC, je sysel obecný uveden  jako druh živočichů,  které vyžadují přísnou ochranu.  Na území České republiky je uváděno pouze 28 lokalit, ve kterých byl sysel obecný v posledních letech zjištěn. Katastr našeho města je jednou z nich. Výskyt sysla obecného zde má roztroušený charakter. Doposud není zjištěno, o jak početnou kolonii syslí populace se jedná.

Studenti našeho gymnázia a Gymnázia v Senici v rámci projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ si stanovili jako jeden z hlavních cílů podílet se na zmapování sysla obecného v  katastru Velké Pavlovice v místech, kde byl v posledních letech spatřen. Spolupracovat budou s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

První mapování proběhne ve dnech 22. – 26. dubna (mapování dospělých jedinců), druhé ve dnech 7. – 11. července (mapování dospělých i mladých syslů) v  lokalitách Išperk, Bedříška, Francle, Stará hora, Novosády, Puštáře, Nové horky, Vejduň (Štarvicko), Bojanovsko, Kamence, Čechanzl, Nad Zahrady, Ostrovec a Padělek.

Vážení občané, chceme provést co nejpodrobnější mapování sysla obecného u nás.  Budeme rádi, když nám v tomto úkolu pomůžete a poskytnete nám cenné informace o jeho výskytu na vašem pozemku. Budeme mapovat nejen počet jedinců, které spatříme, ale i počet nor na pozemku.

Informace můžete volat na číslo telefonu:

519428245 (Gymnázium Velké Pavlovice – Ing. Jarmila Slámová, administrátor projektu),  mobil 725324553 (Ing. Marie Šmídová, koordinátorka  projektu)

mobil 733215775 (Stanislav Prát, odborný lektor projektu).

Informace můžete také poslat na e-mailové adresy:  sekretariát@velke-pavlovice.czsmi.mar@seznam.cz

Výsledky našeho mapování včetně vašich informací zpracujeme a seznámíme Vás s nimi na besedě s občany, kterou uskutečníme do 15. září 2014.

Děkujeme za poskytnutí cenných informací.

Ing. Marie Šmídová, koordinátorka projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“zpět projekty