Dny otevřených dveří


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. listopadu 2023 (sobota) 9.00 - 16.00 hodin
10. ledna 2024 (středa) 13.00 - 17.00 hodin

https://www.youtube.com/watch?v=3Qo1X8IA0R8