Informace o studiu


Gymnázium Velké Pavlovice bylo zřízeno k 1. 9. 1996 jako státní gymnázium.

Nabízí studijní obory :
79-41-K/81

  • všeobecné gymnázium
  • osmileté studium navazuje na 5. ročník ZŠ
  • učební plán se řídí školním vzdělávacím programem zpracovaným podle RVP ZV, který byl schválen MŠMT ČR pod č.j. 27 002/2005-22

79-41-K/41

  • všeobecné gymnázium
  • čtyřleté studium navazuje na 9. ročník ZŠ
  • učební plán se řídí školním vzdělávacím programem zpracovaným podle RVP G, který byl schválen MŠMT ČR pod č.j.

V osmiletém a čtyřletém studiu je v učební plánu posílena výuka cizích jazyků ( anglický, německý, španělský a ruský jazyk ), informatiky a výpočetní techniky.

V průběhu studia si žák může vybrat z nabídky volitelných a nepovinných předmětů, ve volitelné části je zařazena i technika administrativy.

Pro žáky SEKUNDY, KVINTY a 1. ročníku čtyřletého studia se organizují lyžařské kurzy a pro žáky SEPTIMY a 3. ročníku čtyřletého studia sportovně-turistický kurz.